Betingelser

SALGS & LEVERINGS BETINGELSER

1. Aftalegrundlag m.v.

1.1 For enhver aftale (herefter kaldet leveranceaftale indgået med NEXTerminal Aps som leverandør gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som anses accepteret af køber. For leasing-, leje-, system- og servicekontrakter, hardwaresikringer og andre typer af kontrakter gælder der supplerende betingelser, idet betingelserne i sådanne kontrakter skal have forrang, såfremt disse udtrykkeligt måtte have fastsat andet i forhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Afvigende indkøbsbetingelser fra køber gælder kun, såfremt de særskilt er accepteret skriftligt af begge parter.

1.2 En leveringsaftale er først bindende for NEXTerminal APS, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse, eller når levering er sket.

1.3 Såfremt der af NEXTerminal ApS er udleveret produkter på prøve eller til lån, skal modtageren for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til NEXTerminal ApS. Sker tilbagelevering ikke inden den af NEXTerminal ApS i prøve-/lånebekræftelsen anførte frist, er NEXTerminal ApS berettiget til efter eget valg enten at tilbagetage produkterne for modtagerens regning eller at fakturere produkterne til den gældende listepris hos NEXTerminal ApS, idet produkterne herved anses som købt af modtageren på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Modtager hæfter for al original emballage, manualer og eventuelle kabler. Er emballagen i låneperioden beskadiget eller bortkommer manualer og kabler, er modtageren forpligtet til at erstatte NEXTerminal ApSværdien til gældende liste pris. Er genstanden beskadiget i låneperioden, er modtageren forpligtet til at erstatte NEXTerminal ApS værdien til gældende listepris.

1.4 Afbildninger og beskrivelser af produkter eller ydelser i brochurer, kataloger, prospekter og lignende er omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede egenskaber. NEXTerminal ApS tager forbehold for konstruktions- og/ eller designændringer m.h.t. produkter før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer. Samtlige mængdeangivelser, målestoksforhold, farve- og vægt angivelser gælder indenfor branchemæssige tolerancer.

1.5 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af enhver kontrakt skal for at være gyldige være skriftligt accepteret af begge parter.

2. Priser og betalingsbetingelser.

2.1 NEXTerminal ApS´s priser er fastsat inkl. emballage, men ekskl. forpakning, transport og moms. Nextsystem A/S er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, transport, installation og levering.

2.2 Prisfastsættelser er baseret på omkostningsniveauet ved aftaleindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem aftaleindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i leverandørprisniveauet for varer eller tjenesteydelser, er NEXTerminal ApS berettiget til at foretage en tilsvarende priskorrektion.

2.3 Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved overgivelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt det fremgår af fakturaens forside ydes kontantrabat, som fratrækkes fakturabeløbet. Kontantrabattens størrelse fremgår af fakturaens forside.

2.4 Ved betaling med check anses betaling først at være sket ved fuld indløsning.

2.5 Køber er uberettiget til at foretage modregning baseret på krav, der ikke er skriftligt accepteret af NEXTerminal ApS.

3. Mora og kreditforhold

3.1 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt NEXTerminal ApS modtager utilstrækkelige og/ eller efter NEXTerminal ApS opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er NEXTerminal ApS berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af NEXTerminal ApS fastsatte frist, er NEXTerminal ApS berettiget til enten at hæve leveranceaftalen eller fastholde denne, i hvilketilfælde NEXTerminal ApS kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger, dækket.

3.2 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med 1 rate.

3.3 Ved enhver forsinket betaling har NEXTerminal ApS uden forudgående påkrav ret til at beregne sig en renter på 2 % pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfaldstid at regne til betaling sker.

4. Ejendomsforbehold

4.1 NEXTerminal ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er præsteret. NEXTerminal ApS er i tilfælde af købers mora berettiget til uden forudgående påkrav at afhente det leverede, og køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til, om eventuelle data tilhører køber eller tredjemand.

Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som NEXTerminal ApS måtte blive påført.

4.2 Køber er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede. Køber er, indtil fuld betaling sker, uberettiget til at lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes.

Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemand, herunder ved udlæg, udpantning eller arrest, er køber forpligtet til straks at give NEXTerminal ApS meddelelse herom.

4.3 Køber bærer risikoen for det leverede, indtil betaling er sket.

5. Leveringstid

5.1 Medmindre andet skriftligt er fastsat fra NEXTerminal ApS side eller skriftligt aftalt mellem parterne sker levering snarest muligt og under hensyntagen til leveringstider hos NEXTerminal ApS´s underleverandører.

5.2 Leveringstiden anses som overholdt, når NEXTerminal ApS forinden udløbet heraf kan dokumentere at produkt eller ydelse er afsendt eller står til rådighed.

6. Forsinkelse m.v.

6.1 Foreligger der forsinkelse fra NEXTerminal ApS´s side med hensyn til levering af produkter eller ydelser, og ønsker køber at gøre misligeholdelsesbeføjelser gældende, skal køber inden 2 dage efter forsinkelsen er indtrådt give NEXTerminal ApS et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, er køber berettiget til at hæve leveranceaftalen, jfr. dog pkt. 9. Såfremt køber ikke inden de nævnte 2 dage efter forsinkelsens indtrædelse giver NEXTerminal ApS et rimeligt varsel, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet NEXTerminal ApS blot skal foretage levering snarest muligt.

6.2 I tilfælde af force majeure er NEXTerminal ApS dog fri for ethvert ansvar, og køber kan alene hæve eller fastholde kontrakten som anført i pkt. 11, jfr. dog pkt. 9.

7. Risikoovergang m.v.

7.1 NEXTerminal ApS er berettiget til at foretage levering gennem en af NEXTerminal ApS valgt leverandør.

7.2 NEXTerminal ApS leverer som udgangspunkt leverancen i sit fulde omfang. NEXTerminal ApS er dog berettiget til at levere det købte ad flere gange, hvis dette er skriftligt aftalt.

7.3 Risikoen overgår til køber ved overgivelse på købers adresse, såfremt transporten sker på foranledning af NEXTerminal ApS eller med mindre andet er aftalt. Afhenter køber selv det solgte på NEXTerminal ApS´s adresse, overgår risiko ved udlevering fra NEXTerminal ApS´s lager.

7.4 Såfremt køber ikke aftager leverancen som aftalt, er NEXTerminal ApS berettiget til at hæve leveranceaftalen og kræve erstatning for sit tab og hermed påførte, herunder advokatomkostninger, eller at fastholde kontrakten og kræve sine påførte omkostninger, herunder opbevaringsomkostninger og advokatomkostninger, og tab dækket af køber. I tilfælde af at NEXTerminal ApS hæver leveranceaftalen, er NEXTerminal ApS som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for ydelserne som erstatning for allerede præsterede arbejdsydelser og anvendte materialer, medmindre større skade er lidt.

8. Garantiforhold, mangler, afhjælpning og returnering.

8.1 NEXTerminal ApS´s eventuelle garantier omfatter alene nye genstande og har kun virkning for mangler, som gør produktet eller ydelsen ubrugelig. For leverandørgarantier gælder de i garantierne indeholdte vilkår.

8.2 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af retningslinier fra NEXTerminal ApS´s underleverandører eller eventuelle retningslinier udarbejdet af NEXTerminal ApS, eller såfremt køber eller tredjemand uden NEXTerminal ApS´s samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb i det leverede.

8.3 Med mindre andet er skriftligt aftalt gælder for de varenumre, der i de af NEXTerminal ApS udstedte ordrebekræftelser er mærket med en stjerne, at disse varer ikke tages retur, krediteres eller supporteres af NEXTerminal ApS´s tekniske afdeling.

8.4 Oplysninger fra NEXTerminal ApS eller fra dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed af produkter er alene vejledende og NEXTerminal ApS bærer ikke ansvaret for, om der leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål, medmindre NEXTerminal ApS har afgivet udtrykkelig og skriftligt tilsagn herom.

8.5 Ved modtagelsen af det af NEXTerminal ApS leverede skal køber straks foretage en grundig undersøgelse heraf. Såfremt køber konstaterer eller bude konstatere, at det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt gøre manglen gældende inden 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Reklamerer køber ikke rettidigt bortfalder købers ret til at gøre manglerne gældende.

8.6 Ved begrundet og rettidig reklamation er NEXTerminal ApS, efter eget valg og indenfor rimelig tid, berettiget til, at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen. Såfremt NEXTerminal ApS foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve leveranceaftalen eller at kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med eventuel omlevering eller afhjælpning skal køber loyalt medvirke til at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. NEXTerminal ApS er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/ omleveringer og kan betinge sig, at køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt køber er indrømmet kredit. Såfremt omlevering eller afhjælpning ikke sker rettidigt kan køber hæve leveranceaftalen, jfr. dog pkt. 9 eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligeholdelsesbeføjelser er begrænset hertil.

8.7 Den 2-årige reklamationsret i Købelovens §54 er gældende for alle leverancer fra NEXTerminal ApS med mindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der foretages omlevering eller afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindeligt aftalte reklamationsperiode.

8.8 Returnering af produkter kan kun ske efter forudgående aftale med NEXTerminal ApS. Ønskes en vare returneret skal NEXTerminal ApS´s salgsafdeling kontaktes, hvorefter denne i givet fald fremsender en Returaftale til køber. Af Returaftalen fremgår hvilke produkter, der kan returneres, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Køber forpligtiger sig til at vedlægge en kopi af Returaftalen i hvert kolli, der returneres. Køber forpligtiger sig til at erstatte NEXTerminal ApS for eventuelle mangler eller beskadigelser herunder original emballage, løsdele, dokumentation m.v. NEXTerminal ApS forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt Returaftale.

9. Begrænsning i købers hæveadgang.

9.1 Købers hæveadgang i pkt. 6, 8 og 11 er begrænset, idet køber som udgangspunkt alene kan hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler, medmindre forsinkelsen eller manglen må anses at være af afgørende og væsentlig betydning for køber og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 NEXTerminal ApS´s eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor NEXTerminal ApS har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af good-will og lign. Endvidere er NEXTerminal ApS´s eventuelle erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til 10% af det samlede vederlag i henhold til leveranceaftalen.

10.2 Med hensyn til produktansvar gælder det i punkt 10.1 anførte og følgende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning:

NEXTerminal ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. NEXTerminal ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori NEXTerminal ApS´s produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. I den udstrækning, NEXTerminal ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde NEXTerminal ApS skadesløs i samme omfang, som NEXTerminal ApS´s ansvar er begrænset.

11. Force Majeure

11.1 Ingen af parterne kan anses for at have misligeholdt sine forpligtelser overfor den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har fuld rådighed over, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandører, arbejdsnedlæggelse, vejrlig, transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure. Dog er hver af parterne berettiget til at hæve leveranceaftalen, jfr. dog pkt. 9, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage.

12. Bestemmelser for reparation af hardware.

12.1 Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance foretager NEXTerminal ApS beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele. Eventuelle reklamationer skal tilstiles NEXTerminal ApS i skriftlig form inden 8 dage efter reparation. Pkt. 8 stk. 5-8 finder tilsvarende anvendelse.

13. Bestemmelser for øvrige serviceydelser.

13.1 For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc. beregnes de i leveranceaftalen aftalte timesatser, eller såfremt leveranceaftale herom ikke er indgået, de hos NEXTerminal ApS til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for beregningen af prisen, skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er NEXTerminal ApS berettiget til at foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til køber. De nye priser træder i kraft fra reguleringens bekendtgørelse at regne. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

14. Værneting.

14.1 Tvister i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retskredsen for Lyngby.